Velg en side

Om oss

«Fosnavåg Shippingklubb – all maritim verksemd» er ein møteplass for å løfte fram og auke verdiskapinga frå havet gjennom nettverk og kunnskap.

Vi har samlingar fleire gongar i semesteret med med aktuelle foredrag, mingling og middag.

Shippingklubben vart stifta 4. september 2006, og er ei medlemsforening for all maritim verksemd i Herøy og omegn.

Styret 2020/2021

Anders Almestad

President

Silje Smådal

Visepresident

Svein Rune Smådal

Styremedlem

Gry Cecilie Sydhagen

Styremedlem

Åge Sandvik

Styremedlem

Rita Sævik

Styremedlem

Per Ronald Knutsen

Styremedlem

John Arne Winsnes

Styremedlem

Valnemnd:

Paul Harald Leinebø, Even Remøy og Marthe Vågsholm Sævik.

Informasjon

Alle bedrifter kan vere medlem, og alle tilsette i medlemsbedrifter kan delta på møta.

Du kan også ha personleg medlemskap.

Prisar for medlemskap
Enkeltmannsforetak 1 100,00
2-5 ansatte 1 925,00
6-15 ansatte 3 850,00
16-30 ansatte 5 500,00
31-50 ansatte 8 250,00
Meir enn 51 ansatte 11 000,00
Privatperson 500,00
Senior/Pensjonist 250,00
20 prosent av prisen er momspliktig medlemsavgift, 80 prosent er serviceavgift utan meirverdiavgift. 
Vedtekter

for foreininga ”Fosnavåg Shippingklubb” endra på årsmøtet 18.06.2020.

§ 1
Foreininga sitt namn er Fosnavåg Shippingklubb, med underteksta: ”- all maritim verksemd”. Klubben er oppretta 4. september 2006.

Sete for foreininga Fosnavåg Shippingklubb er Fosnavåg i Herøy kommune.


§ 2
Foreininga sitt føremål er:

  1. Fremje Fosnavåg som ein internasjonal, leiande maritim by.
  2. Sikre ei positiv utvikling av den maritime næringa i Herøy.
  3. Sosial treffplass, og dermed verke «inkluderande» for dei maritime aktørene.
  4. Fremje sunn konkurranse mellom medlemene, når konkurranse er det rette.
  5. Sikre eit godt samarbeid, når samarbeid er det rette.


§ 3

Årsmøtet er foreininga sitt høgste organ og styret representerer foreininga utad.

Årsmøtet skal haldast seinast 30. juni kvart år og skal innkallast seinast 7 dagar før møtet.

Presidenten kallar inn til årsmøte. Rett til å møte på årsmøte har alle registrerte medlemmar.

Styret skal :

  • Gi innstilling om godkjenninga av rekneskap og årsmelding.
  • Styret skal godkjenne medlemskap.
  • Fastsette medlemskontingent.
  • Gi innstilling til eventuelle vedtektsendringar til årsmøtet.

§ 4

Foreininga skal vere leia av eit styre på 6 – 8 personar fra medlemsbedrifter i Fosnavåg Shippingklubb.

Foreininga Fosnavåg Shippingklubb skal ha ei valnemnd på 3 medlemmer, valt av årsmøtet. Årsmøtet vel President og Visepresident.

I presidentens fravær trer Visepresident inn som President.

Styremedlemmane blir valde for 2 år, men ved førstegangs val blir halve styret valde for 1 år.

Maksimal samanhengande tjenestetid skal være 6 år.

Herøy kommune ved ordførar skal ha tilsendt innkalling / sakliste og har sjølve eller ved stadfortredar møte- og talerett.

§ 5

Foreininga sitt firma vert teikna av Presidenten saman med forretningsførar eller eit styremedlem.

§ 6

Fosnavåg Shippingklubb sine utgifter vert dekte av:

  • Deltakande verksemder, sal av tenester, andre inntekter.